Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 RODO administrator danych (Marek Wysocki Top Serwis z siedzibą przy ul. Kątowa 31 09-408 Płock) zbierając dane osobowe bezpośrednio od osób których dane dotyczą (czyniąc to jako administrator danych), tj., również od Państwa zobowiązany jest do przekazania wszystkich wymaganych i wymienionych w tym przepisie informacji.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Obowiązek informacyjny)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Marek Wysocki Top Serwis z siedzibą przy ul. Kątowa 31 09-408 Płock, NIP: 7741519402

Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 3MLeasing w celach kontaktowych i w zakresie określnym w formularzu kontaktowym, podstawę prawna przetwarzania Pani/Pana danych stanowi w tym wypadku artykuł 6 ust.1 lit f) RODO. Jednocześnie informujemy, że w wypadku skorzystania przez Państwa z usług administratora danych osobowych Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO, marketingu własnych produktów i usług (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w celach podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

Podmioty, którym mogą być udostępnione Państwa dane osobowe:

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom które Pani/Pan wskaże w swoim oświadczeniu (np. Towarzystwom Ubezpieczeniowym) lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w szczególności powszechnemu operatorowi pocztowemu, organom dochodzeniowo-śledczym, sądom. Ponadto, Państwa dane osobowe mogę być ujawniane podmiotom wspierającym działania Top Serwis tj.: serwisanci systemów informatycznych, firmy consultingowe i audytorskie. Top Serwis będzie ujawniać w/w podmiotom Państwa dane osobowe zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. Top Serwis będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jej rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO.

Okres przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W sytuacji skorzystania przez Panią/Pana usług Top Serwis dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonywania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych (przedawnienie roszczeń w relacjach gospodarczych wynosi przeważnie 3 lata, natomiast w wypadku umów zawartych z konsumentami, z wyłączeniem roszczeń okresowych, okres ten wynosi 10 lat). Przetwarzanie danych w celach rachunkowych i podatkowych, co do zasady będzie się odbywać przez okres nie krótszy niż 5 lat, przy czym szczegółowe okresy są określone w przepisach prawa np. przepisach podatkowych. Dodatkowo, dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Top Serwis i będą przechowywane do czasu wniesienia przez Panią/Pana ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby realizacji takich celów.

Przysługujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Marek Wysocki Top Serwis :

Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania; prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez Marek Wysocki Top Serwis :. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) oraz informacje systemowe (logi systemów).

Podczas poruszania się po stronie www.leasingtruck.pl pewne informacje mogą zostać zebrane w sposób automatyczny przy zastosowaniu różnych technologii, takich jak pliki Cookies, znaczniki internetowe oraz przez zbieranie danych związanych z nawigacją po serwisie. Uzyskane dane mogą zawierać takie informacje jak: nazwa domeny internetowej lub hosta, adres IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego, sekwencje klawiszy oraz datę i porę (czas) odwiedzin naszej strony. Zastosowanie plików "cookie" oraz innych technologii śledzenia umożliwia nam dokonywanie poprawek i ulepszeń na naszych stronach, co pozytywnie wpływa na ich odbiór. Daje to nam również możliwość analizowania informacji nie zawierających danych osobowych - dla celów statystycznych oraz ustalania zainteresowania poszczególnymi częściami witryny internetowej. Istnieje możliwość zmiany ustawień w przeglądarce WWW, aby informowała, kiedy wysyłany jest plik cookies lub aby odrzucała pliki cookies. Aby dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies, należy:

  • Google Chrome - informacje dotyczące ustawień cookies znajdziesz tutaj.
  • Microsoft Internet Explorer - informacje dotyczące ustawień cookies znajdziesz tutaj.
  • Mozilla Firefox - informacje dotyczące ustawień cookies znajdziesz tutaj.
  • Opera - informacje dotyczące ustawień cookies znajdziesz tutaj.
  • Safari - informacje dotyczące ustawień cookies znajdziesz tutaj.

Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki, przejdź do sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki lub skontaktuj się z producentem przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies.