Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z )

Postanowienia ogólne
§ 1

 1.  Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Top Srwis Marek Wysocki Płock ul. Kątowa 31.
 2.  Świadczenie usługi drogą elektroniczną jest to wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne.

§ 2

 1.  Regulamin określa:
  1. obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną;
  2. zasady wyłączania odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną;
  3. zasady ochrony danych osobowych podmiotów korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1. adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
  2. system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.);
  3. środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
  4.   Usługodawca, Agent – Top Serwis Marek Wysocki
  5. Usługobiorca, Sprzedający – przedsiębiorca;
  6. Diler  – przedsiębiorca, który w ramach swojej działalności prowadzi sprzedaż pojazdów.
 3. Niniejszy regulamin jest udostępniany Usługobiorcy nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie  usług, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
§ 3

 1.  Usługodawca drogą elektroniczną świadczy dla przedsiębiorców usługi
  1. pośrednictwa sprzedaży pojazdów.
  2. pośrednictwa ubezpieczeniowego

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
§ 4

 1.  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca:
  1. przeglądarka internetowa z włączona obsługą JavaScript i Cookies;
  2. połączenie z internetem
  3. posiadanie adresu e-mail
 2. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych. W przypadku przesłania takich treści  Usługodawca ma prawo zablokować Usługobiorcy dostęp do Usług oraz wystąpić na drogę prawną z roszczeniem odszkodowawczym, zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego.
 3. Warunkiem  korzystania z usługi jest posiadanie aktualnego,  czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 5

 1. Usługobiorca zawiera Umowę z Usługodawcą przez zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenie zgody na warunki w nim zawarte oraz  poprzez wypełnienie znajdującego się na stronie internetowej formularza.
 2. Usługodawca  po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego utworzy dla Usługobiorcy w ramach serwisu  Konto, o nazwie będącej podanym przez Usługobiorcę adresem poczty elektronicznej.
 3. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 4. Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.

Reklamacje
§ 6

 1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
 2. Reklamacje należy składać drogą mailową na adres kontakt@leasingtruck.pl , za pośrednictwem formularza na stronie leasingtruck.pl lub pisemnie.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  1. Oznaczenie Usługobiorcy (dane przedsiębiorcy);
  2. OOpis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 4. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji poinformuje Usługobiorcę pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 5. Nie podlegają rozpatrzeniu zgłoszenia, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 pkt a powyżej.

Odpowiedzialność
§ 7

 1. Usługodawca  nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza jego wpływem.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług wynikający z błędnej rejestracji Usługobiorcy.
 3. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy naruszającego Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w tym na skutek usunięcia Konta Usługobiorcy naruszającego Regulamin.

Postanowienia końcowe
§ 8

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa telekomunikacyjnego.
 2. Właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszego regulaminu i umów na jego podstawie zawartych jest sąd powszechny w Opolu właściwy dla siedziby Usługodawcy.